AFR HUISTAAL GR 11.

AFR HUISTAAL GR 11.
KW. 2.
LETTERKUNDE:
ROMAN: DROOMDELWERS.
Lees Hfst. 4 -7.
Beantwoord vrae in Lett-werkboek.
DRAMA:
MY JAPAN.
Lees Toneel 1 tot bl. 28. Beantwoord die vrae in Lett-werkboek.
GEDIG: GESTORWE PLANEET. Beantwoord vrae.

TAALSTRUKTURE:
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.
KW 2-Hfst 6 en 7.
Doen die Begripslees-oefeninge in Taalwerkboek.
Bestudeer Taalstrukture in bg hoofstukke. Voltooi Taaloefeninge.

Posted in Grade 11.