Graad 10: Lewenswetenskap/ Life Sciences

Graad 10: Lewenswetenskap
Bladsy 87- 92

Teken ‘n tabel met kolomme en voltooi die volgende oor elke tipe dierweefsel:

1. Teken; benoem en gee byskrifte om die struktuur van elke dierweefsel te illustreer.
2. Beskryf kortliks die struktuur
3. Noem die funksies
4. Noem 2 plekke in die menslike liggaam waar dit gevind kan word
5. Hoekom word die spesifieke weefsel in n spesifieke liggaamsdeel gevind?

 

 

Grade 10: Life Sciences
Page 87- 92

Draw a table with 5 columns and complete the following on each type of animal tissue:

1. Draw; name and label diagram to illustrate the structure of each animal tissue
2. Describe structure briefly
3. Name functions
4. Name 2 places in human body where it can be found
5. Why is this spesific tissue found in this body part?

Posted in Grade 10.