PhySci for Gr12

Momentum en Impuls

More Info

AUTUMN CHEMISTRY MATERIAL AFRdocx

More Info

Momentum and Impulse memo

More Info

CHEMISTRY MEMO

More Info

AUTUMN MATERIAL ENG

More Info

MEMO PRE-TEST

More Info

VERTICAL PROJECTILE MOTION

More Info

VERTIKALE PROJEKTIELBEWEGING

More Info

MEMO VERTICAL PROJECTILE MOTION

More Info

Momentum and Impulse conso

More Info

G-12-HERSIENING 2020 (FISIKA)Newton se Wette

More Info

G-12-REVISON 2020 (PHY) newton's laws (1)

More Info

MEMO grade 12 REVISON 2020 Newtons's laws (1)

More Info

AFR EAT GR12 WEEK1: DINS-WOENSDAG

AFR EAT GR12 WEEK1: DINS-WOENSDAG

PowerPoint van tien Haikoes gaan beskikbaar aan alle klasse gestel word op hul onderskeie klasgroepe- 12e1-4 asook Nasienriglyn van die vrae. Die leerders wat nog nie die vrae gedoen en gemerk het nie, moet dit asb afhandel en merk. Nasienriglyn Sal Woens beskikbaar op klasgroepe wees. Don-Vrydag : FIELA SE KIND: Begin lees bedryf 2 - toneel 1en beantwoord dan die vrae. Nasienriglyn Sal Saterdag op klasgroepe beskikbaar wees. Week2: Maandag-Dins dag LEES FIELA SE KIND toneel 2 en beantwoord die vrae. Nasienriglyn Sal Dinsdagmiddag beskikbaar wees. WEEK2:WOENSDAG-DONDERDAG TAAL - VIA AFRIKA HANDBOEK BL. 156Taalstrukture en - konvensies. Skryf tabel oor in jul boeke. Doen Dan Aktiwiteit 8.3Taalhersiening DELE A&B (WOORD EN - SINSTRUKTURE NASIENRIGLYN Sal Donderdagmiddag op klasgroepe verskyn. Vrydag : Lees FIELA SE KIND toneel3 beantwoord Dan vrae. Nasienriglyn Sal Maandag beskikbaar wees op klasgroepe.

AFR HUISTAAL GR 8. KW 2

AFR HUISTAAL GR 8.
KW 2
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.

*Hoofstuk 6.
Letterkunde Akt. 6.4. Doen gedig.
Akt. 6.7 bl. 109. Doen in Taalwerkboek.

*Hoofstuk 7.
Voltooi Akt. 7.2-drama
Akt. 7.3-Gedig: Die Bokser en vrae.
Akt. 7.4-Visuele Teks.
Akt. 7.6-Doen bl. 127.
*LETTERKUNDE:
Lees MEERKATMANNETJIE tot einde.
Voltooi antwoorde in Letterkunde Werkboek.

AFR HUISTAAL GR 11.

AFR HUISTAAL GR 11.
KW. 2.
LETTERKUNDE:
ROMAN: DROOMDELWERS.
Lees Hfst. 4 -7.
Beantwoord vrae in Lett-werkboek.
DRAMA:
MY JAPAN.
Lees Toneel 1 tot bl. 28. Beantwoord die vrae in Lett-werkboek.
GEDIG: GESTORWE PLANEET. Beantwoord vrae.

TAALSTRUKTURE:
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.
KW 2-Hfst 6 en 7.
Doen die Begripslees-oefeninge in Taalwerkboek.
Bestudeer Taalstrukture in bg hoofstukke. Voltooi Taaloefeninge.

AFR HUISTAAL GR 10.

AFR HUISTAAL GR 10.
KW 2.
LEES: ROMAN: Driehoekige Sirkel.
Lees tot bl. 109
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
DRAMA:
DIE TESTAMENT.
Lees bl. 6 - 13.
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek
GEDIG: HANSIE EN GRIETJIE in VERSKUNS
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
TAALSTRUKTURE:
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.
KW 2. HFST 6 en 7.
Doen Begripslees en vrae in Taal Werkboek. Bestudeer Taalstrukture en Konvensies in bg. hoofstukke.