Ekonomie

Julle moet die inligting wat ek nou stuur bestudeer. Dit handel oor kostes, skaalvoordele en -nadele asook inkomstes van ondernemings. Ons begin met basiese begrippe en kosteberekeninge oor die korttermyn. Bestudeer en verstaan bl1 – 4 You must study the information that I will send now. It is on cost, economies of scale and income of businesses. We start with basic concepts and cost calculations on the short run. Study and understand pages 1 – 4.

Posted in Grade 11.