Ekonomie

Julle moet die inligting wat ek nou stuur bestudeer. Dit handel oor kostes, skaalvoordele en -nadele asook inkomstes van ondernemings. Ons begin met basiese begrippe en kosteberekeninge oor die korttermyn. Bestudeer en verstaan bl1 – 4 You must study the information that I will send now. It is on cost, economies of scale and income of businesses. We start with basic concepts and cost calculations on the short run. Study and understand pages 1 – 4.

Life Sciences

Gr 11 Life Sciences/ Lewenswetenskappe
For part 3 of our COVID-19 task you have to familiarise yourself with the chapter on Population dinamics in your textbook. Work relating to this will be sent on Tuesday
Vir deel 3 van ons COVID-19 taak, moet jy die hoofstuk van Bevolkings dinamika in jou handboek bestudeer. Werk hieroor sal Dinsdag gestuur word 🤓