AFR HUISTAAL GR 10.

AFR HUISTAAL GR 10.
KW 2.
LEES: ROMAN: Driehoekige Sirkel.
Lees tot bl. 109
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
DRAMA:
DIE TESTAMENT.
Lees bl. 6 - 13.
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek
GEDIG: HANSIE EN GRIETJIE in VERSKUNS
Beantwoord vrae in Letterkunde Werkboek.
TAALSTRUKTURE:
VIA AFRIKA TAALHANDBOEK.
KW 2. HFST 6 en 7.
Doen Begripslees en vrae in Taal Werkboek. Bestudeer Taalstrukture en Konvensies in bg. hoofstukke.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE:

LITERATURE

Grade 9:

Short Story Platinum Reader-
"Dead Men's Path.
Poem - "My Old Shoe"
They must please answer the questions and I will then share the model answers later in the week to mark.

Grade 10:

Read the novel "Finders Keepers" Chapter 6 to 10
The questions on these chapters will be shared tomorrow. Model shared later in the week to mark.

Grade 11:

Read Sophiatown Act I Scene V and VI. Complete the "After reading" questions. Also ensure that the after reading activities for Act I Scene 4 have been completed, as most had not completed it for homework when checked.
SHORT STORY: "Love Songs for Nethi" in their Anthology. Answer the questions given. Model answers will follow later in the week for them to mark.

ALL GRADES will be writing a Literature Test for Term 2, so it is very important to keep up.

LANGUAGE exercises from their Platinum Text Books will follow.

MTG Second Chance Afrikaans

Hiermee skakels op Thutong wat as ondersteuningsmateriaal – AHT, AEAT en ATAT gebruik kan word deur Graad 10-12 leerders gedurende die inperking:
MTG: Graad 12 Afrikaans Huistaal Hersieningsgids: Vraestelle 1-3: http://www.thutong.doe.gov.za/ResourceDownload.aspx?id=53370

MTG Second Chance: Graad 10-12 Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Tweede Addisionele Taal : Krities Taalbewustheid:
https://www.thutong.doe.gov.za/Matriekhulp/tabid/4253/Default.aspx

MTG Second Chance: Graad 10-12 Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Afrikaans Tweede Addisionele Taal: Kreatiewe Skryf – opstelle en transaksionele tekste:
https://www.thutong.doe.gov.za/Matriekhulp/tabid/4253/Default.aspx

Die Graad 12 AHT MTG Studiegidse: Voorgeskrewe gedigte (12) en die roman (onderwêreld) sal binnekort beskikbaar gestel word.

Graad 10: Lewenswetenskap/ Life Sciences

Graad 10: Lewenswetenskap
Bladsy 87- 92

Teken ‘n tabel met kolomme en voltooi die volgende oor elke tipe dierweefsel:

1. Teken; benoem en gee byskrifte om die struktuur van elke dierweefsel te illustreer.
2. Beskryf kortliks die struktuur
3. Noem die funksies
4. Noem 2 plekke in die menslike liggaam waar dit gevind kan word
5. Hoekom word die spesifieke weefsel in n spesifieke liggaamsdeel gevind?

 

 

Grade 10: Life Sciences
Page 87- 92

Draw a table with 5 columns and complete the following on each type of animal tissue:

1. Draw; name and label diagram to illustrate the structure of each animal tissue
2. Describe structure briefly
3. Name functions
4. Name 2 places in human body where it can be found
5. Why is this spesific tissue found in this body part?

BUSINESS STUDIES GR10 30/3 – 3/04

BUSINESS STUDIES GR10
30/3 - 3/04

Socio economic issues
Summarise pg 84-97
Do act 1 pg 86, act 7 pg 94, act 8 pg 95
Use column 4 in the exam guidelines to complete summary.

Som bl 85 - 98 op.
Doen akt 1 bl 87, akt 7 bl 95, akt 8 bl 96
Gebruik kolom 4 in die eksamenriglyne om die opsomming te voltooi.