Tourism

Grade 10 Summarize Northern Cape and North West page 141 to 145.//Graad 10 Toerisme. Som op Noord Kaap en Noordwes, bladsy 141 to 145.😷

Grade 11 Tourism Summarize Mauritius, Mozambique and Namibia, page 210 to 215//Graad 11 Som op Mauritius, Mosambiek, Namibië bladsy 210 tot 215🤔

Grade 12 Tourism Forms of payment:Summarize page 203 till 208 (with Activity 49.1)//Graad 12 Toerisme Vorme van betaling bladsy 203 tot 208.I Ingesluit Aktiwiteit 49. 1🧡

Ekonomie

Julle moet die inligting wat ek nou stuur bestudeer. Dit handel oor kostes, skaalvoordele en -nadele asook inkomstes van ondernemings. Ons begin met basiese begrippe en kosteberekeninge oor die korttermyn. Bestudeer en verstaan bl1 – 4 You must study the information that I will send now. It is on cost, economies of scale and income of businesses. We start with basic concepts and cost calculations on the short run. Study and understand pages 1 – 4.

Life Sciences

Gr 11 Life Sciences/ Lewenswetenskappe
For part 3 of our COVID-19 task you have to familiarise yourself with the chapter on Population dinamics in your textbook. Work relating to this will be sent on Tuesday
Vir deel 3 van ons COVID-19 taak, moet jy die hoofstuk van Bevolkings dinamika in jou handboek bestudeer. Werk hieroor sal Dinsdag gestuur word 🤓

BUSINESS STUDIES GR11

BUSINESS STUDIES GR11
11/5/2020 – 15/5/2020

Professionalism & Ethics

  • Summarize pg 128 – 133
  • Complete the following class activity.
  • Remember to use the exam guidelines to see what should be in the summary.

*Som bl 128 – 133 op.
*Voltooi die volgende klasaktiwiteit

  • Onthou om die eksamenriglyne te gebruik om te sien wat in die opsomming moet wees.

Stay safe💚