Hostel

DIE SUPERINTENDENT AAN DIE WOORD:

“Daar is net twee dinge van blywende waarde wat ons ons kinders kan laat erf om ‘n goeie toekoms te verseker: die een is die WORTELS van verantwoordelikheid en die ander is die VLERKE van onafhanklikheid.”

Ván ons kombuispersoneel wat die innerlike moet versterk tót ons toesigpersoneel wat aan die fisiese, geestelike en intellektuele
behoeftes moet voldoen, dra elkeen in Huis Nerina by om hierdie woorde waar te maak.

Mag elke leerder wat Huis Nerina aan die einde van die skoolloopbaan verlaat as ‘n verantwoordelike en selfstandige mens
wat sy plek volwaardig in die samelewing volstaan.

Me. Jeanette Blomerus
SUPERINTENDENT

KOSHUISVERBLYF

Die goed toegeruste skoolkoshuis met al die nodige moderne geriewe en ontspanningsfasiliteite maak voorsiening vir 180 leerders.

Aansoek:  Aansoek om toelating moet vroegtydig, dit wil sê vanaf Julie van die voorafgaande jaar, gedoen word.  Aansoekvorms is by die skool beskikbaar.

Losiesgeld:  Dit word jaarliks volgens die bedryfsuitgawes bepaal.  Losiesgeld is streng kwartaalliks vooruitbetaalbaar.

By toelating word ouers ten volle oor benodigdhede en koshuisreëls ingelig.

HUIS NERINA: ALGEMENE INLIGTING AAN OUERS

(‘n Volledige stel koshuisreëls word by aankoms aan kosgangers uitgereik)

1. BENODIGDHEDE VIR KOSHUIS

1.1 Alle klere (gemerk)
1.2 Wasgoedsak (gemerk)
1.3 Hangers
1.4 Plastiese emmer, vloerlap, waspoeier, Handy Andy,vloerpolitoer en
besem
1.5 Swemklere
1.6 Eie koffiebeker en eetgerei (vir kamergebruik)
1.7 Slotte en sleutels vir kaste (3)
1.8 Eie beddegoed
1.9 Eie handdoeke
1.10 Eie vullisdrom

LET WEL:
• Leerders is vir die skoonmaak en netheid van hulle eie kamers        verantwoordelik, aangesien koshuiswerkers nie in leerders se kamers toegelaat word nie.

2. LOSIESGELD

2.1 Dit word jaarliks volgens die bedryfsuitgawes bepaal. Losiesgeld is kwartaalliks streng VOORUITBETAALBAAR. Geen leerder sal in koshuis toegelaat word sonder bewys van betaling.

3. DOKUMENTASIE BENODIG MET TOELATING

3.1 Afskrif van leerder se ID-dokument of geboortesertifikaat.
3.2 Mediesefondskaart
3.3 Vorm met persoonlike besonderhede.

4. WAARDEVOLLE ARTIKELS

4.1 Kaste moet gesluit en duplikaatsleutels (gemerk) by kantoor   ingehandig word.
4.2 Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige geld of waardevolle artikels wat mag wegraak nie.

5. SIEK KOSHUISGANGERS

5.1 Doktersafsprake word deur koshuismatrone gemaak, tensy anders gereël.
5.2 Baie belangrik: Afskrif van mediese kaart en -besonderhede.

6. WASGOED

6.1 Elke kledingstuk moet gemerk wees.
6.2 Wasgoed word in wasgoedsak na washuis geneem.

7. UITTEKEN

7.1 Daar moet te alle tye uitgeteken word as kosganger die terrein verlaat.
7.2 Daar moet op ‘n DONDERDAGAAND, VOOR 21:00, kennis gegee word indien ‘n leerder vir die naweek uitgaan. Ouers moet ‘n faks na die koshuis of die skool stuur met die nodige toestemming.
7.3 Die persoon saam met wie ‘n kosganger vir die dag of naweek uitgaan, moet vir die leerder uitteken.
7.4 Toestemmingsbriewe, om saam met persone uit te gaan, moet deur ouers self geskryf word. Dit word by die personeellid aan diens vir kontrole ingehandig.

8. NAWEEKVERLOF EN DAG-UIT-BESOEKE

8.1 TWEE verpligte uitnaweke per kwartaal. Almal moet dan koshuis verlaat.
8.2 Leerders mag wel elke naweek uitteken om huis toe te gaan.
8.3 Die oggend na naweke, uitnaweke of vakansies moet alle leerders wat reeds in koshuis is, ontbyt bywoon.
8.4 Dag-uit-besoeke (Saterdae, Sondae en vakansiedae)
8.4.1 Kosgangers mag eers na ontbyt verskoon word.
8.4.2 Alleenlik ouers of goedgekeurde persone mag kosgangers vir die dag uitneem.
8.4.3 Kosgangers moet om 17:00 terug wees.
8.5 Indien iemand anders as ouers kosgangers uitneem, moet ouers skriftelik toestemming verleen. Toestemmingsbrief moet deur ouers self geskryf word.
8.6 Kosgangers mag alleenlik maats saamnooi indien ‘n uitnodigingsbrief en ‘n toestemmingsbrief van beide ouers respektiewelik ingehandig word.
8.7 Verlof vir naweke of dag-uit moet DONDERDAG afgehandel wees sodat kosgangers kan uitteken.
8.8 Aandete word nie op die dag van terugkeer bedien nie.
8.9 Leerders mag gedurende die week slegs uitslaap as die ouers hulle self kom haal.

9. DORPSBESOEKE

• Woensdae : 14:00 tot 17:00
• Vrydae : 14:00 tot 17:00
• Saterdae : 09:00 tot 12:00

10. BESOEKERS

10.1 GEEN kosganger word toegelaat om buite die terrein, òf in motors te kuier nie.
10.2 Geen besoeker mag na die kosganger se kamer gaan nie.
10.3 Dogterskosgangers mag ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE aan die seunskoshuis besoek bring nie, òf SEUNS AAN DIE DOGTERSKANT NIE.

11. SONDAE

11.1 Alle kosgangers word VERPLIG om hul onderskeie Sondagskool en kerkdienste in die oggend by te woon.
11.2 Predikante van kerkgenootskappe moet hul lidmate se verpligtinge met die Superintendent reël.

12. TELEFOON

12.1 Nommers waarheen dogters gebel kan word: 053-8313902 / 8313903 / 8313904.
12.2 Nommer waarheen seuns gebel kan word: 053-8313908.
12.3 Superintendent: 053-8318003
Faksnommer: 053-8328476 of 053-8322176
12.4 Superintendent kan gedurende skooltye geskakel word by: 053-8324377 of 053-8323314.
12.5 Geen oproepe mag gedurende ETES en STUDIETYE vanaf selfone gemaak of ontvang word nie.