Fondsinsamelings Beleid

VOORSITTER: PIETER DE JAGER
DATUM BELEID GOEDGEKEUR: 18 JUNIE 2015
DATUM LAASTE KEER HERSIEN: NUWE BELEID
DATUM VOLGENDE HERSIENING: JUNIE 2016

1.    INLEIDING

Hierdie beleid is gebasseer op ons skool se visie en strategiese beplanning. Kodes word aangemoedig om volhoubare en voortdurende Fondsinsamelings te hou ter ondersteuning van skool prokekte, toere ens.  Dit moet egter deeglik beplan word ten einde ‘n geslaagde produk te lewer. Die komitee bestaan uit die volgende:

1.1    Voorsitter
1.2    Onder Voorsitter
1.3    Sekretaris
1.4    Lede

2.    BESTEK

Die volgende sal bespreek word:

2.1    Tipes fondsinsamelings
2.2    Proses
2.3    Winste

3.    AANHANGSELS

3.1    Register – Fondsinsamelings register.

4.    TIPES FONDSINSAMELINGS

4.1    Daar moet gepoog word om ten minste 3 groot jaarlikse gebeurtenisse te reël. Die tipe fondsinsameling moet van so aard wees dat dit gefokus is op ons skool se unieke kultuur en dat die oorgrote meerderheid voordeel daaruit kan put.

4.2    Die komitee sal in oorleg met ander kodes alle fondsinsamelings projekte ko-ordineer. Dit mag aan hierdie komitee of direk aan die SBL gekomminikeer word.

4.3    Kodes word sterk aangemoedig om tydens die skool se jaarlikse begrotings beraming en beplanning sessie alle fondsinsamelings idees voor te lê ter goedkeuring.

4.4    Ad-hoc fondsinsamelings mag slegs gehou word na die toestemming daartoe verkry is van die skoolhoof, of die Fondse voorsitter volgens die inligting wat in die Fondsinsamelingsregister vervat is.

4.5    Fondsinsamelings moet sover moontlik op die skoolgronde geskied. Alhoewel ons ruimte gun vir uitsonderings mits daar vooraf goekeuring verleen is.

4.6    Fondsinsamelings wat nie deur ‘n betrokke kode vir daardie kode ingesamel word nie en slegs as ‘n fondsinsamelings projek vir die skool is ten bate van die skool is die volgende van toepassings soos vervat in SBL notule van 18 Junie 2015 par 7.8. Alhoewel dieselfde proses soos hierdonder uiteengesit van toepassings is.

5.    PROSES WAT GEVOLG MOET WORD

5.1    Beplande fondsinsamelings geskied soos beplan volgens die skool se jaar program en moet dienooreenkomstig gerigistreer word.

5.2    Ander “Adhoc” fondsinsamelings mag geskied soos in par 4.4 aangedui.

5.2    Die volgende proses is egter van toepassing tov par 5.1 en 5.2:

a.    Die fondsinsamelings register moet ten alle tye voltooi word wat by Finansies beskikbaar is.

b.    Na afloop van die fondsinsameling moet alle gelde (Donasies, winste ens) direk aan Finansies betaal word. Finansies sal die nodige personeel of volunteers of verskaffers ens vergoed soos deur die betrokke kode skriftelik versoek word. Geen kode mag egter enige betalings persoonlik uitoefen nie.

c.    In die geval van kontant verkope:

i.    Tydens die voltooing van die fondsinsamelings register sal ‘n “Cash Box” aan die aansoeker gegee word met ‘n bedrag soos deur die Fin beleid bepaal.

ii.    ‘n Voorskot bedrag mag versoek word op voorwaarde dat ‘n beraamde begroting met Inkomste en Uitgawes die versoek vergesel.

iii.    Na afloop van die verkope moet alle gelde soos in par 5.2b uiteengesit gevolg word.

d.    Die fondsinsamelings register moet ten laaste deur die betrokke kode en Finansies opgedateer word met die nodige inligting soos versoek

6.    WINSTE

6.1.    Alle kodes se winste sal in ‘n spaarrekeing veilig bewaar word en sal verder in die begroting onder sy betrokke fonds reflekteer ter aanwending na goeddenke.

6.2.    Onder geen omstandighede mag die kode se beskikbare fonds oorskry word nie.

7.    ALGEMEEN

7.1    Alle fondsinanemlings projekte moet met integriteit en die nodige deursigtigheid bestuur word.