Geboue- en terreinebeleid

VOORSITTER: Laurence van Heerden
DATUM BELEID GOEDGEKEUR: 30 June 2015
DATUM LAASTE KEER HERSIEN: Nuwe beleid
DATUM VOLGENDE HERSIENING: 30 June 2016

1.    INLEIDING

Hierdie dokument dien as die geboue- en terreinebeleid van Hoërskool Noord-Kaap.  Die beleid erken die grondliggende waardes vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996, sowel as die toepaslike bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (hierna ‘die Skolewet’).

Ingevolge artikel 13 en 55 van die Skolewet is die staat, en nie die skool nie, die eienaar van die geboue en terrein wat deur die skool beset word.  Die skool het egter gebruiks- en besettingsreg ten aansien van die eiendom.  Die gebruiks- en besettingsreg word in Artikel 13(2) van die Skolewet as volg saamgevat:

Behoudens artikel 20(1)(k) het ’n openbare skool wat vaste eiendom okkupeer wat deur die Staat besit word, die reg om, vir die duur van die skool se bestaan, die vaste eiendom te beset en te gebruik tot voordeel van die skool vir opvoedkundige doeleindes by of in verband met die skool.”

Ingevolge artikel 20(1)(g) van die Skolewet moet die skoolbeheerliggaam die skool se eiendom, wat insluit die geboue en grond wat die skool beset, administreer en beheer sonder dat dit op enige manier inmeng met die inwerkingstelling van ’n besluit van die Lid van die Uitvoerende Raad (LUR) of Departementshoof wat ingevolge enige reg of beleid geneem is.

Hierdie beleid is noodsaaklik aangesien dit die instandhouding, ontwikkeling en verhuring van alle geboue, fasiliteite en terreine van die skool reël en reguleer.

2.    OMVANG

Die beleidsdokument omsluit die volgende:
•    Instandhouding van geboue en terreine
•    Verhuring, Beswaring, Omskepping of Verandering van Vaste Eiendom
•    Die Bedryf van Ondernemings of Besighede op Skooleiendom

3.    INSTANDHOUDING

Die skoolbeheerliggaam het die verantwoordelikheid om alle geboue, fasiliteite en terreine te bestuur, te beheer en in stand te hou.  Die skoolbeheerliggaam het sy verantwoordelikheid gedelegeer aan ‘n verkose beheerliggaamslid wat, tesame met ‘n geboue- en terreinekomittee, die instandhouding van die geboue, terrein en fasiliteite hanteer om die strukturele agteruitgang van die skoolkompleks teen te werk, die geboue, terrein en fasiliteite in ’n aanvaarbare toestand te hou, en te verseker dat die skoolkompleks esteties goed vertoon.

Daar word jaarliks vir ’n instandhoudingsbedrag begroot, wat aangewend moet word om die dele van die skoolkompleks wat verwering toon, te rehabiliteer.  Gesonde finansiële bestuur sal deurentyd toegepas word, en geen oorskryding van die begrotingsitem sal sonder vooraftoestemming van die volle beheerliggaam toegelaat word nie.

Gereelde inspeksies van die skoolkompleks, -fasiliteite, -masjiene, -voertuie en -tuingereedskap moet geskied om plekke van verweer/verval uit te wys en ’n herstellys op te stel. Die geboue- en terreinekomittee moet ’n tydrooster opstel waarvolgens dié inspeksies moet geskied.  Die instandhoudingsbehoeftes van die skoolkompleks moet jaarliks geprioritiseer word om die dringendste sake eerste te hanteer.  Periodieke opnames van die instandhoudingsbehoeftes van die geboue, terrein, masjiene, voertuie en tuingereedskap moet onderneem word.

Die instandhouding van die skoolkompleks sluit die volgende in:
•    Instandhouding van alle geboue
•    Gereelde skoonmaak van geute
•    Instandhouding van die terrein en tuine
•    Instandhouding van alle sportapparaat, -velde en -fasiliteite
•    Snoei van bome
•    Opruim van tuinafval
•    Verwydering van dooie plantmateriaal, tuinafval en rommel van die terrein
•    Onmiddellike aandag aan gebreekte items
•    Spoedige herstel van gevaarlike items, soos gebreekte ruite
•    Skoonhou van die gebied buite-om die skool
•    Instandhouding van die skoolomheining
•    Versekering van die geboue en fasiliteite
•    Beveiliging van die geboue en fasiliteite
•    Instandhouding van brandblussers en -krane

’n Besluit oor die beveiliging van die geboue en terrein moet geneem en in werking gestel word.  Die veiligheid van alle elektriese installasies moet ook nagegaan en verseker word.

’n Besluit oor die korporatiewe voorkoms (kleurskema) van die skoolkompleks moet met die beheerliggaam se instemming geneem word.

Die versekeringsbehoeftes van die skool moet bepaal word, en alle fasiliteite moet, waar moontlik, teen vervangingswaarde verseker word.

Gebreke aan skoolgeboue en op terreine moet so spoedig moontlik vir herstelwerk aangemeld word.  Die volgende prosedure moet gevolg word:
•    Gebreke word so spoedig moontlik in die gebrekeregisters aangemeld.
•    Skoolgeboue – register in afrolkamer.
•    Sport fasiliteite en Terreine – register in sportkantoor
•    Koshuis – register in kombuis
•    Personeel teken gebreke in die register aan.  Faktotum gaan registers daagliks na en herstel alle aangetekende gebreke so spoedig moontlik. Faktotum maak aantekening in die register sodra herstelwerk afgehandel is.
•    In geval van dringende herstelwerk sal die faktotum onmiddelik in kennis gestel word en herstelwerk sal spoedig afgehandel word.

4.    VERHURING, BESWARING, OMSKEPPING OF VERANDERING VAN VASTE EIENDOM

Artikel 36(1) van die Skolewet verplig die skoolbeheerliggaam van die skool om alle redelike maatreëls in sy vermoë te tref om die hulpbronne van die skool aan te vul.  Die verhuring, beswaring, omskepping of verandering van die skooleiendom kan vir hierdie doel aangewend word.

Ingevolge artikel 36(4) van die Skolewet mag die skoolbeheerliggaam slegs met die LUR se goedkeuring die vaste eiendom van die skool verhuur, beswaar, omskep of verander.  Sodanige verhuring, beswaring, omskepping of verandering moet geskied om vir skoolaktiwiteite voorsiening te maak of die skoolfonds aan te vul.

Indien die geboue- en terreinekomittee meen dat skooleiendom omskep of verander moet word, of indien daar ’n versoek is dat die eiendom beswaar of verhuur word, moet die komitee dit aan die volle skoolbeheerliggaam vir goedkeuring voorlê.

Die voorsitter van die geboue- en terreinekomittee, of ’n persoon wat die voorsitter vir dié doel aanwys, moet die nodige toestemming van die LUR moet verkry. Die aansoek om goedkeuring sal die volgende insluit:

•    Doel van die aanbouings/verbeterings – Dit moet tot voordeel van die skool en die skoolaktiwiteite wees.
•    Bouplanne – Goedgekeurde bouplanne moet die aansoek vergesel.
•    Begroting – ’n Afskrif van die notule(s) van die vergadering(s) waar die bedrag vir die aanbouings/verbeterings goedgekeur is, moet saam met die aansoek ingedien word.
•    Lening – Indien die aanbouings met ’n lening gefinansier sal word, moet die aansoek om goedkeuring vir die lening ingevolge artikel 36(2) van die Skolewet saam met die aansoek om goedkeuring vir die aanbouings gedoen word.
•    Inkomste uit aanbouings, verbeterings, verhuring en beswaring – Indien daar beoog word om inkomste uit die aanbouings, verbeterings, verhuring of beswaring te skep, moet dít ook in die aansoek vermeld word.
•    Goedkeuring – Goedkeuring moet verkry word voordat aanbouings ’n aanvang neem.
•    Afkeur van aansoek – Indien die Departement die aansoek afkeur, moet die skoolbeheerliggaam die LUR om skriftelike redes vir die besluit versoek.

5.    DIE BEDRYF VAN ONDERNEMINGS OF BESIGHEDE OP SKOOLEIENDOM

Artikel 36(4)(a)(ii) van die Skolewet maak voorsiening vir die bedryf van ondernemings of `n besigheid op skooleiendom.  Enige persone of sake wat ’n besigheid op die skooleiendom wil bedryf, moet ’n sakeplan aan die geboue- en terreinekomittee voorlê. Die komitee moet die plan oorweeg en, indien die komitee meen dat sodanige besigheid op die skooleiendom bedryf kan word, dit vir goedkeuring aan die volle skoolbeheerliggaam voorlê. ’n Onderneming of besigheid kan slegs toegelaat word indien dit die skoolfonds sal aanvul, en indien die bedrywighede daarvan nie gevaarlik of ontwrigtend vir die leerders sal wees nie.

Nadat die skoolbeheerliggaam die bedryf van die onderneming of besigheid op die skooleiendom goedgekeur het, moet die voorsitter van die geboue- en terreinekomittee, of ’n persoon wat die voorsitter vir dié doel aanwys, by die LUR om goedkeuring aansoek doen.

Geteken te KIMBERLEY op 30 Junie 2015.