Toere & Wedstryd Beleid

VOORSITTER: JOHAN BOTHA
DATUM BELEID GOEDGEKEUR: 2 FEBRUARIE 2016
DATUM LAASTE KEER HERSIEN: NUWE BELEID
DATUM VOLGENDE HERSIENING: JAARLIKS EN OF SOOS NODIG

1.    DIE DOEL VAN HIERDIE TOERBELEID IS OM:

1.1    Die  administratiewe-  en  finansiële  reëlings  rondom  binnelandse-en-buitelandse toere, kampe, weg wedstryde uit te stip en reëlings meer deursigtig te maak.

1.2    Toerorganiseerder/s verantwoordbaar te maak teenoor die Beheerliggaam, Hoof, ouers en toerlede.

1.3    Beheer en kontrole oor toere uit te stip.

1.4    Kommunikasie en samewerking tussen die Beheerliggaam, Hoof, Toerorganiseer- der/s, ouers en toerlede te verbeter en daar te stel.

1.5    Toe te sien dat daar goeie motivering bestaan en gegee word alvorens die Beheerliggaam goedkeuring sal gee vir die plaasvind van ‘n toer. Motiferings word gewoonlik in die jaarlikse SBL begroting vervat.

Die Beheer- liggaam sal normaalweg slegs teen ‘n toer wees indien:

1.5.1    Die toerbeleid nie nagekom is nie;

1.5.2    Dit nie in belang van die beeld of naam van die skool is om met die toer voort te gaan nie.

1.5.3    Daar meer as 1 oorsese toer per jaar sou plaasvind, veral as daar oorvleueling van kinders sou wees.

1.5.4    Die toer akademiese tyd in beslag neem.

1.5.5    Daar voor die vertrek van ‘n toer of op bepaalde datums nie voldoende toerfondse sou wees om spesifieke verpligtinge na te kom nie.

1.5.6    Enige versoek aan die Beheerliggaam om uit skoolfondse ‘n toer tydelik te finansier sal deur die Beheerliggaam as ‘n outomatiese kansellering van ‘n toer gesien word en ‘n besluit sal dienooreenkomstig geneem word.

2.    TOERBELEID

2.1    Aanvanklike voorlegging van die toer aan die Hoof en Skoolbestuur vir beginsel goedkeuring

Die term toer beteken: Toere, Kampe, Dag wedstryde, Oorslaap wedstryde ens. Die persoon/e wat ‘n  toer wil reël moet voordat die gedagte van ‘n toer aan leerlinge oorgedra word die beginsel van ‘n toer met die Hoof en sy Bestuur bespreek, minstens in die betrokke jaar vir die daaropvolgende jaar. Nie beplande of Adhoc toere sal na skriftelike voorlegging oorweeg word.

Die volgende inligting moet vervat word in die versoek/voorlegging:

2.1.1    Die doel van die toer en die voordeel uit die toer vir die leerder / betrokkenes.

2.1.2    Die datum en tydsduur van die toer.

2.1.3    Die bestemming en verwagte koste van die toer.

3.    PROSES

3.    ‘n Toeraansoek en Inligtingsvorm moet ten alle tye voltooi word vir alle toere, kampe weg wedstryde ens.

3.2    Die proses is as volg:
(Die Finansiële beleid se Bylaag A is die Riglyn tot voltooiing van Toeraansoek en Inligtingsvorm – Sien Aanhansel A en Bylaag A)

3.2.1    Hierdie vorm word deur die afrigter/spanbestuurder ens voltooi. Die vorm bestaan uit info waaraan bedrae gekoppel moet word asook ‘n lys waarop die span se name aangedui moet word. Die vorm is self verduidelikend.

3.2.2    Die vorm word voltooi en by die FIN kantoor ingehandig.

3.2.3    FIN personeel kontroleer vir korrektheid.

3.2.4    FIN personeel en AFRIGTER/SPAN BESTUURDER bevestig saam die bedrag wat      per leerder betaal moet word soos dit in die vorm aangebring is.

3.2.5    Afrigter lig spelers in van Toer/Wedstryd kostes en dat die nodige kostes spoedig moontlik inbetaal moet word..

3.2.6    Leerders betaal gelde by sy AFRIGTER/SPAN BESTUURDER OF FIN kantoor in.

3.2.7    Die vorm moet altyd by die FIN kantoor beskikbaar wees sodat gelde wat van    leerders ontvang word per naamlys gekontroleer en bevestig kan word.
Die FIN kantoor gaan geen gelde ontvang indien ‘n betrokke leerder se naam nie op die lys verskyn nie. Die AFRIGTER/SPAN BESTUURDER mag wel ‘n afskrif van die lys hê soos wat leerders by hom/haar inbetaal. HNK se Finansiële beleid maak egter streng melding daarvan dat geen gelde in ‘n afrigter en of span bestuurder se persoonlike bank rekening inbetaal mag word nie.

3.2.8    Die voltooide vorm moet ten minste 30 dae voor aanvang van die toer, kamp en of liga wedstryd ens by FIN kantoor ingehandig word.

3.2.9    Alle toer gelde ens moet ten minste twee weke/10 dae voor aanvang van die toer     volledig inbetaal word.

3.3    Indien alle TOER GELDE nie betyds inbetaal is nie sal geen toer plaasvind nie.

3.4    Afrigters ens. word egter versoek om deeglik en sorgvuldig vir toere te beplan sodat die nodige toeruitgawes betyds by die FIN kantoor ontvang word.

3.5    Nakoming van hierdie proses sal ‘n positiewe bydrae tot een van ons skool se waardes wees naamlik uitnemendheid.