Vervoer Beleid

VOORSITTER: Laurence van Heerden
DATUM BELEID GOEDGEKEUR: 23 Julie 2015
DATUM LAASTE KEER HERSIEN: Bestaande Beleid
DATUM VOLGENDE HERSIENING: 30 June 2016

1.    INLEIDING

Die beskibaarheid van voertuie is noodsaaklik hulpbron in die daaglikse uitvoering van pligte en verantwoordelikhede by Hoërskool Noord-Kaap (HNK). Hierdie skaars hulpbronne moet optimaal benut en effektief bestuur word.  Dit is elke bestuurder se plig en verantwoordelikheid om te verseker dat voertuie behoorlik onderhou en aangewend word tot HNK se voordeel. Verder moet daar ook verseker word dat alle voorskrifte ten opsigte van pad en verkeersreëls en -regulasies nougest nagekom word.

Dit is die standpunt van die beheerliggaam dat die onkosste verbonde aan die gereelde daaglikse reise van leerders van HNK mag plaasvind tussen die skool en verskillende eindbestemmings soos aangedui in die jaar program. Die busse sal ten alle tye beskikbaar gestel word vir aktiwiteite soos aangedui volgens die goedgekeurde jaarprogram. Kostes sal gehword verlang van leerders en opvoeders wat daarvan gebruik maak en wel teen ‘n tarief onderhewig aan jaarlikse hersiening deur die SBL.

Die is die skool se verantwoordelikheid om doeltreffende beheer en bestuur oor voertuie uit te oefen en om voortgesette beskikbaarheid en optimum diensbaarheid daarvan vir die leerders en opvoeders van HNK te verseker en misbruik te bekamp.

2.    OMVANG

Die beleidsdokument omsluit die gebruik van voertuie, pligte en verantwoordelikhede van bus en voertuig bestuurders, prosedures vir sie aansoek om vervoer, prosedures voor aanvang van ‘n rit, prosedures tydens ‘n rit, prosedures na afloop van ‘n rit, toesighouding, diensbaarheid, gedrag, spoedbeperkings, hernuwing van lisensies en permitte en dienste.

2.1.    Voertuie

HNK besit busse, voertuie en sleepwaens tot aanwending van alle leerders en opvoeders.  Elke voertuig sal oor ‘n geskiedenis leêr beskik om tendense te bepaal, statsitiek doeleindes vir akkuraatheid tot die jaarlikse begroting en ter aanvulling van enige tipe ondersoek.

2.2.    Bus en Voertuig Bestuurders

‘n Bus bestuurders mag aangestel word met die voorwaarde dat hy/sy ‘n wettige PDP lisensie in besit het en geen simptome van alkhohol en dwelm misbruik toon nie. Die aanstel van bus bestuurders by HNK word op ‘n adhok basis gedoen.

Bus en voertuig bestuurders moet ten alle tye netjies gekleë wees in so ‘n mate dat ‘n positiewe beeld van die skool uitgedra word.

2.3.    Prosedure met Aansoek om Vervoer

Aansoek om vervoer moet ten minste 48 uur voor die aanvang van ‘n rit by Me. Elsa Deetlefs ingehandig word.  Die volgende prosses is van toepassing:

•    Die aansoek om vervoer vorm (Aanhangsel A) word deur die aansoeker voltooi en onderteken en handig dit by Me. Elsa Deetlefs in.
•    Indien daar gebruik gemaak word van tolpaaie tydens n spesifieke rit moet dit so aangedui word op die aansoek vorm.
•    Me. Elsa Deetlefs sal die aansoek om vervoer bespreek en ‘n bus bestuurder aanwys.

Slegs eksterne aansoeke om vervoer sal vergesel word met ‘n aansoek om vervoer vorm. Tydens interne versoeke kan Me. Elsa Deetlefs gekontak word.

2.4.    Prosedure voor Aanvang van Rit

Die volgende prosedures sal uitgevoer word alvorens ‘n rit uitgevoer word:

•    ‘n Eerste inspeksie sal ten alle tye uitgevoer word deur die bestuurder. (Aanhangsel B)
•    Die bestuurder van die betrokke voertuig sal ‘n rit magtigings vorm (Aanhangsel A), voertuig sleutels (Regsiter sal bygehou word), Petrol Kaart (Register sal bygehou word) vanaf Me. Elsa Deetlefs ontvang.
•    Leerders en opvoeders moet voor die aanvang van ‘n rit daarop gewys word wat die prosedures is wat gevolg moet word indien betrokke in ‘n ongeluk. Die prosedures sal in elke bus beskikbaar wees.

2.5.    Prosedure tydens die Rit

Veiligheid. Voertuig bestuurders is verantwoordelik vir die veiligheid van die voertuig en sal aanspreeklik gehou word vir enige skades of verliese.

Roete

Die kortste roete moet ten alle tye aangewend word behalwe tydens die volgende uitsonderings:

•    Die betrokke pad is onder konstruksie.
•    Die pad is onveilig vir gebruik.

Stop. Indien daar gestop word tydens ‘n roete moet die bus bestuurder verseker dat die bus veilig gelaat word.
Onklaarheid. Tydens enige rit kan ‘n voertuig onklaar raak. Kontak vir Me. Elsa Deetlefs in so ‘n geval.

Ongelukke, skades, verliese. Die volgende is van toepassing:

•    Gee aandag aan enige beseerde pasasiers op die ongelukstoneel.
•    Maak kontak met die naaste SAPD.
•    Moenie enige erkenning van skuld maak nie.
•    Sover moontlik moet kontak nommers van getuies bekom word.
•    Herwinning moet gereël word indien nodig.
•    ‘n Bedrag van R1000 kan aangewend word om skades te herstel tydens ‘n rit. Indien die bedrag ‘n R1000 oorskry moet spesiale toestemming van Me. Elsa Deetlefs bekom word.

Personeel wat die bus per motor vergesel, moet ten alle tye saam ( voor of agter) die bus ry. Ingeval die bus weens een of ander rede onklaar raak raak, behoort daar genoeg personeel te wees om na leerders se veiligheid om te sien.

Wanneer meer as 1 bus of voertuig met HNK-leerders in, in dieselfde rigting ry, moet almal saam in ‘n konvooi beweeg. Ingeval ‘n bus of voertuig onklaar raak kan die ander bus of voertuig die res van die leerders tot by die naaste dorp vervoer.

2.6.    Prosedure na Afloop van die Rit

Na afloop van ‘n rit moet die volgende uitgevoer word.

•    Versker dat die voertuig gevul word met brandstof.
•    Voertuig moet skoon gemaak word.
•    ‘n Laaste inspeksie moet uitgevoer word.
•    Sleutels, petrol kaarte en kontant strokies moet by Mev. Elsa Deetlefs ingehandig word. Indien sleutels of perol kaarte wegraak sal die bestuurders verantwoordelik gehou word om dit te vervang.

2.7.    Toesighouding

Die betrokke departement / kantoor / sport sal verantwoordelik wees vir toesighoeding op die bus. Die bus bestuurder sal nie verantwoordelik wees vir toesighouding tydens enige ritte nie.

Die aansoek om vervoer vorm maak wel voorsiening vir ‘n toesighouer wat aangedui moet word. Die aansoek sal nie aanvaar word indien daar geen toesighouer aangedui is nie.

2.8.    Diensbaarheid

Alle voertuie mag slegs aangewend word indien hulle diensbaar is. ‘n Ondiensbare voertuig sal slegs aangewend word wanneer dit herstelwerk van ‘n soort moet ondergaan waartydens dit sal beweeg vanaf HNK na die betrokke diens verskaffer en terug.

2.9.    Gedrag

Ongepaste gedrag sal nie op enige bus hetsy skool bus of gehuurde bus geduld word nie. Die volgende is van toepassing:

•    Alle passasiers sal sittend wees tydens die rit. Nie nakoming van hierdie reël kan lei tot ‘n paar gevolge. Vlak I gevolg – ‘n waarskuwing, ‘n toegekende of vasgestelde sitplek in die bus of een tot drie dae detensie na skool.
•    Slanery, skoppery, skreeuery – ‘n soort van lastigheid. Vlak II gevolg – Twee tot vyf dae detensie na skool.
•    Verdere swak gedrag sal ‘n Vlak III gevolg hê tot so ‘n mate dat geen toelating aanvaar sal word op enige bus tot veredere kennisname.
•    Die dissipline kommittee van HNK sal strawwe alternatiewelik oplê na goed denke.

Die toesighoudende person is verantwoordelik vir alle gedrag op die bus en moet nie skroom om ongeoorloofde gedrag te rapporteer nie.

2.10.    Spoedbeperkings

Spoedbeperkings moet ten alle tye nagekom word. Alle boetes waarvoor ‘n spesifieke bestuurder verantwoordelik is sal dit diensooreenkomstig moet vereffen.

Maksimum spoed plakkers moet aan elke voertuig aangebring word en ten alle tye nagekom word.

2.11.    Hernuwing van Lisensies en Permitte

Bus permitte moet elke 3 jaar hernu word terwyl ander lisensies jaarliks hernu word.

2.12.    Dienste

Alle vervoermiddels, grassnyers en trekkers moet van tyd tot tyd gediens word volgens daardie spesifieke voorskrifte.